Imam Nasai

From Wiki Aswaja NU
Jump to navigation Jump to search

Nama lengkap Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani. Dia merupakan ulama hadis pengikut mazhab Syafi'i. Sering dipanggil dengan nama Abu Abdurrahman.

Riwayat Hidup

Lahir

Lahir di Nasa' pada tahun 215 H. Nama an-nasa'i dinisbahkan kepada daerah Nasa’ (An-Nasa’i), daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadits kaliber dunia.

Wafat

Wafat di Palestina pada hari Senin tahun 303 H.

Pendidikan dan Sanad Keilmuan

Mencari Ilmu

Pada awalnya, Nasa'i tumbuh dan berkembang di daerah Nasa’. Ia berhasil menghapal Alquran di madrasah yang ada di desa kelahirannya. Ia juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya.

Saat remaja, seiring dengan peningkatan kapasitas intelektualnya, ia pun mulai gemar melakukan lawatan ilmiah ke berbagai penjuru dunia. Apalagi kalau bukan untuk memburu ilmu-ilmu keagamaan, terutama disiplin hadits dan ilmu hadits.

Belum genap 15 tahun, Nasa'i sudah melakukan pengembaraan ke berbagai wilayah Islam, seperti Mesir, Hijaz, Irak, Syam, Khurasan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, lawatan intelektual yang demikian, bahkan dilakukan pada usia dini, bukan merupakan hal yang aneh di kalangan para Imam Hadis.

Semua imam hadits, terutama enam imam hadits, yang biografinya banyak kita ketahui, sudah gemar melakukan lawatan ilmiah ke berbagai wilayah Islam semenjak usia dini. Dan itu merupakan ciri khas ulama-ulama hadits, termasuk Imam An-Nasa’i.

Kemampuan intelektual Imam Nasa’i menjadi kian matang dan berisi dalam masa pengembaraannya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa’ tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena justru di daerah inilah, ia mengalami proses pembentukan intelektual. Sementara masa pengembaraannya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan.

Sanad Keilmuan

Di antara guru-guru beliau, yang teradapat didalam kitab sunannya adalah sebagai berikut;

 • Qutaibah bin Sa’id
 • Ishaq bin Ibrahim
 • Hisyam bin ‘Ammar
 • Suwaid bin Nashr
 • Ahmad bin ‘Abdah Adl Dabbi
 • Abu Thahir bin as Sarh
 • Yusuf bin ‘Isa Az Zuhri
 • Ishaq bin Rahawaih
 • Al Harits bin Miskin
 • Ali bin Kasyram
 • Imam Abu Dawud
 • Imam Abu Isa at Tirmidzi

Penerus

Murid-murid yang mendengarkan majlis beliau dan pelajaran hadits beliau adalah;

 • Abu al Qasim al Thabarani
 • Ahmad bin Muhammad bin Isma’il An Nahhas an Nahwi
 • Hamzah bin Muhammad Al Kinani
 • Muhammad bin Ahmad bin Al Haddad asy Syafi’i
 • Al Hasan bin Rasyiq
 • Muhmmad bin Abdullah bin Hayuyah An Naisaburi
 • Abu Ja’far al Thahawi
 • Al Hasan bin al Khadir Al Asyuti
 • Muhammad bin Muawiyah bin al Ahmar al Andalusi
 • Abu Basyar ad Dulabi
 • Abu Bakr Ahmad bin Muhammad as Sunni.

Perkataan Para Ulama tentang Imam an-Nasa'i

Abu ‘Ali An Naisaburi menuturkan; ‘beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin.’ Sekali waktu dia menuturkan; beliau adalah imam dalam bidang hadits dengan tidak ada pertentangan.’

Abu Bakr Al Haddad Asy Syafi’I menuturkan; ‘aku ridla dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta’ala.’

Manshur bin Isma’il dan At Thahawi menuturkan; ‘beliau adalah salah seorang imam kaum muslimin.’

Abu Sa’id bin yunus menuturkan; ‘ beliau adalah seorang imam dalam bidang hadits, tsiqah, tsabat dan hafizh.’

Al Qasim Al Muththarriz menuturkan; ‘beliau adalah seorang imam, atau berhak mendapat gelar imam.’

Ad Daruquthni menuturkan; ‘Abu Abdirrahman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya.’

Al Khalili menuturkan; ‘beliau adalah seorang hafizh yang kapabel, di ridlai oleh para hafidzh, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah jarhu wa ta’dil.’

Ibnu Nuqthah menuturkan; ‘beliau adalah seorang imam dalam disiplin ilmu ini.’

Al Mizzi menuturkan; ‘beliau adalah seorang imam yang menonjol, dari kalangan para hafizh, dan para tokoh yang terkenal.’

Karya

 • As Sunan Ash Shughra
 • As Sunan Al Kubra
 • Al Kuna
 • Khasha`isu ‘Ali
 • ‘Amalu Al Yaum wa Al Lailah
 • At Tafsir
 • Adl Dlu’afa wa al Matrukin
 • Tasmiyatu Fuqaha`i Al Amshar
 • Tasmiyatu man lam yarwi ‘anhu ghaira rajulin wahid
 • Dzikru man haddatsa ‘anhu Ibnu Abi Arubah
 • Musnad ‘Ali bin Abi Thalib
 • Musnad Hadits Malik
 • Asma`u ar ruwah wa at tamyiz bainahum
 • Al Ikhwah
 • Al Ighrab
 • Musnad Manshur bin Zadzan
 • Al Jarhu wa ta’dil

Sumber: 1. Kitab Thabaqat ‘Ulama’ al-Hadits Juz 2 karya Abdul Hadi ad-Dimasyqi ash-Shalihi, hlm. 418-421. 2. http://www.staipiq.ac.id/e-learning/bahan-ajar/163-biografi-imam-nasai 3. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/08/15/lpypmr-para-perawi-hadits-imam-annasai-dari-almujtaba-ke-sunan-nasai